ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

SENASTE NYTT   2019.01.31

Berguvsinventering 2019 -2020 i Sverige i regi av BirdLife Sverige

FSO vill hjälpa till med denna inventering och uppmanar alla ornitologer att delta i länet Södermanland. FSO har utsett Göran Altstedt som kontaktperson för inventeringen i Södermanlands län.
Kontaktuppgifter till Göran är (guralt@exulans.se). Göran är väl insatt i berguven i länet genom det uppdrag han har med att ringmärka berguv för riksmuseet (RC), samt att han har fått ta hand om det digra materialet om arten från Viking Olsson.

Rrk Sörmland stöder denna inventering och bistår med hjälp till Göran. Rapportering av berguv görs på Artportalen helst med ett häckningskriterium, rapporten döljs då för allmänheten automatiskt.
Vi vill att all rapportering görs i första hand via Artportalen, skulle någon inte kunna eller vilja rapportera på detta vis så mailar man till Göran via (guralt@exulans.se), alternativt skickar ett brev på adressen
Göran Altstedt, Trosavägen 108, 61144 Nyköping.

All rapportering skall utföras med så bra precision som möjligt på lokal, alltså var uven sitter och ropar eller ses och inte var rapportören står.
Om man inte vet var uven är så anger man i kommentar i vilken riktning
den är utifrån sin egen observationsplats. Det är väldigt viktigt att ange negativa resultat också, då bockar man i "Ej återfunnen" i Artportalens rapportformulär. Alla rapporter om berguv kommer döljas automatiskt
under inventeringen.

Vi vill också att man besöker historiska berguvsberg och kontrollerar dessa om det återigen kan finnas spelande berguv. Finns det ingen berguv på lokalen och om det inte finns en färdig lokal i Artportalen så skapar man en egen lokal och skriver in rapporten med "Ej återfunnen".
Via denna länk
(http://birdlife.se/fagelskydd/inventeringar/riksinventering-berguv/) på BirdLife Sveriges hemsida så får man mer information om berguvsinventering
.

För FSO/ Jan Gustafsson


Rrk Södermanland 2018-12-17

Om rapportering av fåglar på Artportalen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det
bästa redskapet som finns för att som privatperson bidra till
fågelskyddet, då det bland annat används av myndigheterna inför exploatering och skogsavverkning.
De inrapporterade fågelobservationerna kan då vara helt avgörande
för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Vi vill uppmuntra att man rapporterar (att man använder något i aktivitetsfältet) med ett så högt häckningskriterium som möjligt,
såsom "obs i häcktid, lämplig biotop" eller "besöker bebott bo", men
även anger om det är en rastande eller sträckande fågel. Samt, att man rapporterar så noggrant som möjligt. I många fall kan det vara bättre att skapa en egen lokal istället för att använda dem förinställda publika lokalerna som ofta är har en sämre noggrannhet. En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör vara. I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda arter inte är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli
att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till dessa arter.

På Artportalen döljs rapporter av skyddsvärda arter med ett
häckningskriterium automatiskt, så att ingen utomstående kan
komma över uppgifterna.

FSO bevakar och validerar inkomna rapporter på Artportalen genom den Regionala Rapportkommittén (Rrk Södermanland) för att bland annat sammanställa häckningar, vilket underlättar för myndigheternas bedömningar. För vissa skyddsvärda arter finns det även en kontaktperson kopplad till FSO som man kan vända sig till. FSO jobbar aktivt med sekretessen för uppgifterna som de tar del av genom Artportalen och endast två stycken medlemmar (Jan Gustafsson och Per Flodin) har full behörighet att se uppgifter för de mest skyddsvärda arterna. Dessa arter är bland annat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk.


Rrk Södermanland
2018-12-17


Rrk Södermanland/2018-12-19

Hur behandlas arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland?
Arter som skall beskrivas på blankett får automatiskt en sådan blankett knuten till rapporten när den skrivs in, den får detta utifrån den
rapportmall som finns i Artportalen.

Vissa undantag finns dock, och det är då sådana arter där endera
könet är undantaget för blankett, exempelvis adulta
praktejderhanar. Även udda datumobservationer kan vara sådan.
I dessa fall gör en Rrk medlem en manuell validering på rapporten
så att den får ett beskrivningskrav på blankett eller att blankettkravet släpps direkt. Denna åtgärd kan ta ett tag innan den görs, allt utifrån
den enskilda Rrk medlemmens arbete i Artportalen.

I fall där bild/ljud bifogats rapport på Artportalen som utan tvivel
bekräftar arten i rapporten så kan blankettkravet släppas när
kontroll görs av Rrk medlem.

Rrk ser trots detta att man helst gör en blankettbeskrivning på
dessa arter som har en bild/ljud för att dessa arter/blanketter
skall hamna i det samlade arkivet över rapporter som
inkommit på blankett. Rrk önskar åtminstone att man knyter
blid/ljud till blanketten om man inte kan/vill skriva en
textförklaring på sitt fynd.

Vem skall då skriva en beskrivningsblankett?
Vi ser helst att den som finner/upptäcker fågeln som faller inom beskrivningskrav och har artbestämt den och skriver in den i
Artportalen gör denna blankettbeskrivning. Om upptäckaren av fågel som fått beskrivningskrav själv inte bestämt fågeln så är det i första hand
den som bestämt fågeln till art som gör beskrivningen på
blanketten i Artportalen.

Vi ser ju gärna att flera gör en blankettskrivning av art som fått beskrivningskrav (detta för att olika rapportörer kan bidra med fler bestämningsnycklar som gör att en rapport blir bedömd rätt).
Men vi vill inte se en rapport som inte innehåller något som
beskriver fågeln. Däremot går det bra att bara
bifoga bild/ljud i en blankettrapport.


Hur behandlas sedan en beskrivning på blankett på en art?
Inom Rrk finns flera erkänt duktiga ornitologer som läser de
inkomna beskrivningsblanketterna noggrant och utan några förutfattade meningar om rapportskrivaren. Oavsett om denna är nybörjare
eller erfaren ornitolog.

De inom Rrk (ojämnt antal läsare av beskrivningsblankett) bedömer
sedan den inkomna rapporten och ger den ett omdöme. När alla inom den läsande gruppen i Rrk gjort sin bedömning tar hela Rrk med
sammankallande i spetsen ett beslut om rapporten utifrån de
omdömen som gjorts, allt ifrån ett godkännande till ett underkännande.
I samband med att en rapport har fått ett beslut så kommer den/de person/personer som skrivit en beskrivningsblankett få ett meddelande under fliken "Mina sidor" på Artportalen om beslutet.

När detta förfarande har gjorts av en godkänd fågelrapport, så går man igenom (inom snar framtid) övriga rapporter av samma fågel som då också har beskrivningskrav, men inte inkommit med beskrivning. De rapporter av samma fågel som finns inom den tidsperiod som omfattar en period som inte avviker på slutdatum valideras om till godkänd. Om fynd av arten
ligger långt efter slutdatum så kvarstår beskrivningskravet på blankett och vissa fall meddelas rapportör genom meddelande på "Mina sidor"
med fråga om datumet är rätt inskrivet m.m.

Om fågeln har blivit underkänd så valideras denna rapport som avser beskrivningsblanketten till underkänd. De övriga fynden på denna fågel har fortfarande då sitt beskrivningskrav på blankett kvar tills rapport inkommit.
Året efter när Rrk arbetar med nästkommande årsrapport underkänns alla rapporter som inte inkommit med beskrivningsblankett. Detta med underkännande görs även på arter som det inte inkommit någon
beskrivning på av någon rapportör.

Vill någon rapportör efter att en rapport blivit underkänd komma med en beskrivning på blankett i efterhand så meddelar denna person Rrk om
detta så validerar Rrk om fyndet till att vara med beskrivningssymbol.

Rrk Södermanland/2018-12-19


OKE:s Fågelforum.

Här kan du hitta aktuella fågellänkar och även dela med dig av intressanta fågellänkar,
läten, filmer m.m. som du hittat på nätet.Här kan du förmedla tips på bra köp av
kikare, fågellitteratur m.m
Du kan även inom klubben bjuda ut egen utrustning till försäljning.
OBS! Prylar med ankytning till skådning: kikare, tub, kamera, optik, stativ, litteratur mm.
Köp och försäljning går genom utlagd epost.
Vår webmaster har rätt att granska och även ta bort inlägg som han
anser inte platsar i OKE:s Fågelforum.
Vi hoppas att detta forum ska stimulera och ge en aktuell bild av vårt
fågelintresse.
Tag gärna kontakt med vår webmaster om det är något du saknar i detta forum.


Länk till:
OKE:s forumFågelakuten tar hand om skadade fåglar.

Närkes Ornitologiska Förening har en fågelakut.
De är ett antal personer som är utbildade och erfarna att ta hand om skadade och dödade fåglar.

För att ta hand om skadade fåglar eller annat vilt krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Om det är en fågel/djur som tillhör statens vilt krävs tillstånd från Naturvårdsverket. För kortare tid än 48 timmar krävs dock inget tillstånd. Fågelakuten vid NOF har erforderliga tillstånd. Vilka fåglar är då statens vilt?

Mer info: http://birdlife.se/om-nof/fagelakuten/


Välkommen till Fågelkalendern!

Gillar du att hålla koll på när fåglarna kommer på våren?! I Fågelkalendern kommer vi att samla in observationer av flyttfåglars ankomst, men även avflyttning och andra årstidstecken på ett organiserat sätt. Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter för fåglarna. Vi hoppas på din hjälp! Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet.
Mer info. naturenskalender


Atlasinventeringen av fåglar i Sörmland

FSO tillsammans med Rrk Sörmland startar upp atlasinventering inom Södermanlands län. Alla funktioner finns redan färdiga i Artportalen och skall bara aktivieras igång för vårt län. Läs mer
Vi har nu lagt in en ny länksida där man kan ladda
ner aktuella dokument om atlasinventeringen.
Du kommer till sidan genom att klicka den nyinlagda länken Atlasinventering längst ner.
Här nedan följer ett antal länkar till dokument som berör atlasinventeringen.

Information och instruktioner
Häckningskriterier
Exempel på arbetskarta

Sörmlands atlasinventering hos Artportalen (utan inloggning)


2012-02-08

Nytt om kungsörn
Vi vill bara påminna om att vi i Rrk-Srm sedan 2005 på begäran av och i samarbete med ansvariga för kungsörnsprojektet i Sörmland går in och döljer samtliga rapporter av kungsörn under häckningstid (med marginal) mellan 1/2 och 15/9. Det gäller alla rapporter som inte automatiskt får ett skydd genom att rapporteras som adulta, eller med något häckningskriterium. Inventerandet av kungsörn är inne i ett rätt känsligt läge och vi har valt att dölja samtliga rapporter för att minska risken att enskilda rapportörer inte oavsiktligt skulle råka rapportera fåglar från något av reviren.
Vi vill dock betona att det är ovärderligt att få in rapporter av kungsörn, och vi uppskattar verkligen alla rapporter som kommer in. Rapportören själv kan naturligtvis fortfarande se sina egna rapporter när denne är inloggad.

Vi ber dig som skriver in en rapport under ovan nämnda tid gällande kungsörn att i första hand själv dölja rapporten, om vi ser en inte dold rapport så kommer vi inom Rrk Sörmland att gå in och dölja fyndet.

/Rrk Sörmland, 2012-02-07

Mvh
för Rrk Sörmland
Jan Gustafsson
Besök vid Stenkvistafältet....

Det är viktigt att vi som fågelskådare uppträder korrekt när vi besöker marker där jordbruks- verksamhet pågår.

Jag har pratat med ägarna till Gräscenter AB som har sin verksamhet förlagd till Kolundafälten. Vi är välkomna som fågelskådare om vi respekterar den verksamhet som bedrivs och inte hindrar deras verksamhet. Vägen ner till gräscenters anläggning på fältet är ej allmän väg och reserverad för företaget och dess kunder.

Parkera vid kyrkan, där finns normalt flera bilplatser. Ställ ej bilen på busshållplatserna eller i anslutning till nerfartsvägen där stora breda maskiner måste kunna passera.

Innan det larmas någon sällsynt fågel vid Stenkvistafälten som du tror kommer att locka många skådare, så tag gärna kontakt med Gräscenter och förvarna om att det kan komma flera fågelskådare och fråga om det är något speciellt som dessa bör rätta sig efter vid detta tillfälle.
Tel.nr till Gräscenter AB 016-707 00.

Bo Gustafsson /
Ordf. i Ornitologiska klubben i Eskilstuna /OKE


Upp         startsidan

o

Copyright © 2019 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna