ORNITOLOGISKA KLUBBEN I ESKILSTUNA

Fågellokaler i
Eskilstuna
kommun.
 NASEN
STENKVISTAFÄLTEN
TANDLAVIKEN
EKEBY VÅTMARK
SÖRFJÄRDEN
Klicka här för att komma till en del av:
Eskilstuna Energi & Miljö hemsida där Du får mer information om våtmarken.
Startsida


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klicka på kartan för önskad lokal!
Tips om våra övriga fågellokaler:
NYHET: Fågellokaler i Sörmlands län
 NASEN:
Sjön Nasen är ett fågelskyddsområde med förbud mot jakt året runt. Den ligger i östra delen av kommunen.
Den lilla (endast ca 2 kvadratkilometer) och mycket grunda sjön,
täcks till men än hälften av bladvass.
I gränsen mellan öppet vatten och större vassar finns många
vassruggar och små laguner. Från fågeltornet kan man på kikar-
vänligt avstånd följa det mesta av sjöns fågelliv. Bästa ljusförhållan-
den har man morgon och förmiddag.
Nasen är betydelsefull för såväl häckande som rastande fåglar,
vilket gör lokalen intressant under den isfria tiden. Sjön omges av
omväxlande biotoper och det finns ett rikt fågelliv även i sjöns närhet.
Marken har kalkgrund, vilket ger en riklig örtblomning under vår och försommar.
VÄGBESKRIVNING:
Sväng av E20 vid Kjula eller Härad, åk sedan gamla E20 mot Barva.
Åk sedan 4,5 km söderut, räknat från kyrkan. Håll utkik efter en
byväg till höger, som från Karkulla går västerut. Ca 25 m in på d
enna väg finns en parkeringsplats för besökande. Härifrån är det
sedan en skön och händelserik promenad på ca 1,2 km till fågeltornet.
FÅGLAR:
I sjön och dess vassar häckar bl.a. sångsvan, gräsand, kricka,
sothöna, vattenrall, brun kärrhök, sävsparv, rörsångare och
sävsångare och skäggmes. Många simänder rastar i sjön, bl.a. bläsand,
skedand, stjärtand snatterand och årta.
Dykänder rastar i mindre omfattning, årligen ses vigg, knipa,
brunand och salskrake. Vid lämpligt vattenstånd rastar olika vadare,
främst under höstflyttningen från slutet av juni. Fiskgjusen fiskar
regelbundet i sjön. Lärkfalk, ormvråk och bivråk ses ofta från
fågeltornet. Bland fåglarna i sjöns närhet märks stjärtmes,
mindre hackspett och nötkråka.
ATT TÄNKA PÅ:
Området är djur- och fågelrikt. Iakttag stor försiktighet och
undvik att lämna den stig som leder till tornet. Grillplats finns
vid fågeltornet. Den får inte användas vid minsta risk för brandfara.
Upp

 
STENKVISTAFÄLTEN:
Detta område är ca 2 x 3 km stort. Det begränsas i väster av väg 53, i norr av vägen Stenkvista- Hällberga, i öster och söder av barr- och blandskog.
VÄGBESKRIVNING:
Fälten ligger ca 8 km SO Eskilstuna och nås via väg 53.
FÅGLAR:
Fälten är omtyckta rastlokaler för flyttfåglar. T.ex.: stora flockar tofsvipa, stare, trastar, duvor, sånglärkor och måsfåglar kan ses under våren. Då även fälten används av rastande gäss och tranor. Fjällvråk, ormvråk, blå och brun kärrhök, tornfalkoch stenfalk kan ses jaga eller sitta spanande från någon av de många stängselstolparna. Duvhök, sparvhök och korp kan ses året runt. Bland häckande fåglar märks: Tofsvipa, ängspiplärka, sädesärla, sånglärka och stenskvätta. Stare, hussvala, ladusvala och torn- seglare förekommer rikligt. Kattuggla och hornuggla häckar i området under gnagarår. Även under hösten kan fågelflyttningen studeras med god behållning inte minst med tanke på smågnagarjagande rovfåglar.
ATT TÄNKA PÅ:
Parkera alltid helt utanför vägbanan. Se till att lokaltrafik, jordbruksfordon eller kreatur under förflyttning inte hindras. Det går bra att med cykel ta sig runt fälten på småvägar.
Upp
TANDLAVIKEN / Tandlaåns dalgång:
Området ligger ca 12-15 km SV om Eskilstuna i anslutning till väg 214. Tandlaviken är en vik av Hyndevadsström och ingår i Hedlandets frilufts- reservat. Vikens inre delar är igenväxt med blad- vass och buskar. Framför fågeltornet finns öppna ytor. Här finns rikligt med både häckande och rastande fåglar, varför lokalen är intressant hela den isfria delen av året. Även utmed de markerade lederna till fågeltornet är fågellivet rikt. Lederna går förbi öppna betes- marker, ibland i form av hagmarker med lövskog, enbuskar och flyttblock. Tandlaåns dalgång avser ett område ca 1,5 km uppströms och 1 km nedströms Tandlabron. En betydande del av det knappt 1 km breda området består av odlingsmark. Fågellivet är dock koncentrerat utmed den vasskantade ån, de igenväxande tuvängarna och de täta buskagen. Med tanke på det stora inslaget av nattsjungande fåglar rekommenderas ett besök under försommarnatten.
VÄGBESKRIVNING:
Tag väg 214 söderut mot Julita. Det finns flera parkeringsplatser utmed sträckan från Husby Rekarne kyrka och söder ut.
FÅGLAR:
Här häckar sena invandrare i vårt landskap såsom näktergal, rosenfink och gräshoppsångare. Gräshoppsångaren har här en av kommunens tätaste bestånd. Sävsångare, rörsångare och sävsparv är vanliga. Kornknarr har hörts utmed ån. Buskskvätta, törnsångare, törnskata och hämpling häckar också här. Brun kärrhök, ormvråk och lärkfalk kan ses då och då under deras näringssök. Varfågeln har här sitt vinterrevir. I Tandlaviken häckar arter som knölsvan, grågås, rördrom och brun kärrhök, skäggdopping, sothöna, gräsand, knipa och fiskmås. Även skäggmesen finns i vassen. Trastsångare kan vissa år höras. Utmed stigarna kan man finna gärdsmyg, stjärtmes, mindre hackspett och järnsparv.
ATT TÄNKA PÅ:
Vid nattliga besök, stör inte närboende eller fåglar genom slammer i bildörrar och dylikt, undvik att vistas på vägbanan. Parkera endast på parkeringsplatserna. Ibland finns betesdjur i hagarna.
Upp
Ekeby våtmark:
OKE
och ENF är två föreningar i vår kommun som har ett starkt intresse av att vårda och värna om biologisk mångfald.
Ekeby våtmark tycker vi är ett bra exempel på hur vi kan ta hjälp av naturen att återställa näringsbalansen efter att ha utnyttjat vår kanske viktigaste natur- tillgång vatten innan det släpps tillbaka i kretsloppet.
Vi stöder Våtmarksprojektet vid Ekeby och arbetar aktivt i samverkan med ansvariga inom Eskilstuna Energi & Miljö för att fler ska upptäcka de värden som ligger i en naturlig biologisk process med plusvärden för både fauna och flora.
Inte minst ser vi stora värden i att våtmarken som bieffekt kan erbjuda ett rekreationsområde som sprudlar av liv och rörelse under i stort sett alla månader av året.
Vi tror också att Ekeby våtmark med rätt skötselåtgärder på ett positivt sätt kan skapa förutsättningar för ett rikt växt och fågelliv i stadens närhet med lättillgänglighet för en naturintresserad allmänhet.
Ekeby våtmark kan även utvecklas till ett intressant utflyktsmål för kommunens skolelever med information om både modern avloppsreningsteknik
och utvecklandet av positiva naturvärden.
Du som är intresserad av att värna om vår natur. Tag kontakt med och engagera dig i våra lokala föreningar i Eskilstuna.
Styrelserna i OKE och ENF.

AKTUELLA (Svalan) OBSERVATIONER (Ekeby)
Klicka här för att komma till en del av:
Eskilstuna Energi & Miljö
hemsida där Du får mer information om våtmarken.
......
Upp
SÖRFJÄRDEN:
Sörfjärden är en grund vik av Mälaren, 15 km öster om Eskils- tuna, och sträcker sig i sydostlig riktning fram till gamla E20. Kommungränsen mot Strängnäs går mitt i viken. Sörfjärden är ca 15 km lång och som bredast ca 5-6 km. Fjärden är en av Mälarens fågelrikaste områden och är även känd för sitt strandlandskap med delvis unik flora och insektsfauna. Därför avsattes 1968 ca 200 ha i sydväst som naturreservat och 1991 klassades området i sin helhet vara av riksintresse. Sommaren 1992 startade ett omfattande restaureringsarbete med syfte att återskapa de strand- ängs- områden som en gång fanns här. Strandängarna, ca 100 ha, hävdas nu med betesdjur och slåtter. Strax norr om Örsundet ligger Fältstationen Rördrommen som drivs av fågel- klubbarna och naturskyddsföre- ningarna i Eskilstuna och Strängnäs. Den är öppen från mars till oktober alla "röda" dagar i almanackan.
VÄGBESKRIVNING:
Åk gamla E20 mot Strängnäs, avfart vid Kjula eller Härad från nya E20. Tag av mot Strand, Sörfjärdens naturreservat. Det går även att ta sig in i området via avfarten mot Bränne, i fyrvägskorset fortsätt rakt norrut till Kinglöt eller Mågla. Det går även att åka mot Björsund och efter ca 5 km ta av mot Fiholm. Om man fortsätter över Björsundsbron och vidare mot Helgarö kyrka når man Helgarökläppen.
FÅGLAR:
Det har noterats ca 200 arter i området och av dessa bedöms ca 100 arter som häckande vid något tillfälle. Området är känt för sina täta bestånd av brun kärrhök och rördrom. Skäggmes är en av de talrikaste. På strandängarna häckar tofsvipa, enkelbeckasin, gulärla, buskskvätta och ängspiplärka. I området häckar även grågås, kanadagås och knölsvan. Av rovfåglarna häckar även fiskgjuse och lärkfalk. I de vidsträckta vassarna återfinns skäggdopping, vattenrall, sothöna, småfläckig sumphöna, sävsångare, rörsångare och trastsångare. I strandskogarna förekommer stenknäck och mindre hackspett. Under sträckperioderna samlas stora mängder gäss, änder och sothöns även med inslag av salskrake. Av rastande vadare kan nämnas grönbena, gluttsnäppa, svartsnäppa och brushane. Sällsynt uppträder även dvärgbeckasin. Vintertid kan varfågel ses jaga och såväl kungsörn som havsörn gör fjärden den äran med sina besök.
ATT TÄNKA PÅ:
Gå ej ut på strandängarna! Ett intensivt jordbruk förekommer runt hela Sörfjärden. Tänk på att moderna jordbruksmaskiner är stora. Undvik att parkera utanför anvisade p-platser.
 Upp
o.

Copyright © 2018 Ornitologiska Klubben i Eskilstuna